Logo_HRdiensten
Afstemming_plaatje

SPM nader bekeken

Strategisch Personeels Management (SPM) is een integrale benadering om kwaliteit en kwantiteit van het personeel in lijn te brengen met de ontwikkeling van de organisatie.

SPM past bij uitstek bij organisaties die momenteel worden geconfronteerd met grote omgevingsveranderingen.

Organisatie- en contextanalyse

Wij hanteren een verscheidenheid aan aan onderzoeksmethodieken bij het diagnosticeren van de organisatie, personeel, procesinrichting etc.. Afhankelijk van de vraagstelling van de opdrachtgever stellen wij in samenspraak met de opdrachtgever het in te zetten diagnosemodel in.
Voorbeelden: 7S-model, 'scenario-denken', innovatie-model, Business Proces Management (BPM), Design and Engineering Methodology for Organizations (DEMO-analyse), etc.
SPM gaat enerzijds uit van het in beeld brengen van de huidige en toekomstige organisatie. Anderzijds zal eveneens een analyse gemaakt worden van de huidige en toekomstige kwantitatieve en kwalitatieve personeelsbezetting. Op basis van deze 'gap' worden adviezen uitgebracht. Wij kunnen ondersteunen bij de implementatie van deze adviezen (change-rol).

Personeel

Binnen SPM zal de kwaliteit en de kwantiteit van het personeel gelijke tred moeten houden met de ontwikkeling van de organisatie. N.a.v. de genoemde analyses zal aandacht moeten worden besteed aan de ontwikkeling van het personeel. D.m.v. ontwikkelgesprekken met medewerkers zal bepaald worden wie welke ontwikkeling moet doormaken om inzetbaar te blijven.
HRdiensten kan u ondersteunen in de regie en de uitvoering van de ontwikkeltrajecten op individueel en teamniveau.